TÄNK DIG ATT SVÄVA,

VIKTLÖS,

I ETT MÖRKT TYST RUM..


Ide’n att flyta sig till djup avslappning kommer från den amerikanske läkaren och forskaren John C. Lilly. Han konstruerade själv den första tanken 1954 och idag finns det material från över 30 års forskning, i vad som händer en människa som inte behöver registrera några yttre intryck. Med hjälp av en Floatingtank kan man stänga ute ljud-, ljus-, och temperatur intryck och eftersom du flyter i kroppstempererat salt vatten upplever du inte kontakten med ett underlag. Det ger en känsla av att ”sväva som på moln”.

SJU TEORIER OM FLOATING

Det är ingen tvekan om att djupavslappnande flyt fungerar. Som ett terapeutiskt, pedagogiskt och spännande hjälpmedel har det starka effekter på olika nivåer, såväl fysiska och känslomässiga som intellektuella och andliga. Men varför är det så effektivt? Vad är det som kan vara så aktivt välgörande i en metod som i grund och botten är passiv? Det är en fråga som fascinerat vetenskapsmän och idag bedrivs det mycket forskning runtom i världen. De hittills ackumulerade forskarrönen kan delas in i ett antal olika förklaringar som på ett eller annat sätt hör ihop. De viktigaste av dem är följande:
1 ANTIGRAVITATIONSTEORIN
Den täta magnesiumsaltlösningens bärförmåga upphäver kroppens tyngd och ger flytaren en känsla av tyngdlöshet. Tyngdkraften beräknas påverka nästan nittio procent av all aktivitet i det centrala nervsystemet och är kanske den största orsaken till ohälsa. Dåliga ryggar, hängmagar, värkande fötter, smärtsamma leder och muskelspänningar beror på vår unika men onaturliga, upprätta ställning. Den här teorin hävdar att Floating frigör stora mängder energi och avlastar områden i hjärnan, så att den kan ta itu med frågor som rör livet och själen och skapa förhöjd medvetenhet om inre tillstånd.
2 HJÄRNVÅGSTEORIN
Ännu mer intressant än de välkända alphavågorna, som alstras av hjärnan när den kopplar av, är de långsammare thetavågorna som åtföljs av tydliga minnen, fria associationer, plötsliga insikter, kreativ inspiration, harmoni och upplevelser av att vara ett med universum. Det är ett mystiskt tillstånd, ibland väldigt produktivt och upplysande. Det har varit svårt för forskare att studera det, eftersom människor är benägna att somna när de börjar alstra thetavågor, och därför inte kan upprätthålla tillståndet. Ett sätt att lära sig att alstra thetavågor är att ägna sig åt meditation. En undersökning av Zen munkar, i vilken man mätte deras hjärnvågor när de mediterade, visade att deras förmåga att alstra långsamma hjärnvågor stod i direkt relation till deras mentala tillstånd och antal år som de praktiserat zenmeditation. De munkar som hade över tjugo års erfarenhet i meditation alstrade mest thetavågor, och föll inte i sömn utan var helt vakna. Eftersom de flesta av oss emellertid inte vill tillbringa tjugo år med meditation för att lära oss alstra thetavågor, kan det vara värdefullt att veta att åtskilliga undersökningar har visat att Floating ökar antalet thetavågor. Flytarna kommer snabbt in i thetatillståndet när de är vakna. De är då medvetna om de intensiva bilder och kreativa tankar som far igenom deras huvud och när de stiger ur tanken, fortsätter flytarna att vara kreativa, vilket bidrar till att thetavågorna kan vara kvar i ända upp till tre veckor.
3 TRE HJÄRNOR TEORIN
I en serie undersökningar som Paul MacLean (chef för hjärnforskningen på Nationella Institutet för Mental Hälsa i USA) har gjort under de senaste tjugofem åren, har han bevisat att människohjärnan har tre separata, fysiologiska skikt som vart och ett motsvarar en fas i vår utvecklingshistoria. I denna teori (”Triune Brain Theory”) kallas det äldsta skiktet reptilhjärnan och den kontrollerar funktioner som har att göra med självbevarelse, fortplantning och överlevnad. Utanför reptilhjärnan finns det limbiska systemet som MacLean kallar ”den inre hjärnan” eftersom alla våra känslor alstras där. Den allra senaste delen av hjärnan är den snirkliga, grå massa som kallas neocortex. Den är centralen för vårt abstrakta och begreppsskapande tänkande, som minne, intellekt, språk och medvetande. De här tre separata hjärnorna har funktioner som överlappar varandra, men de är helt olika vad beträffar kemi, struktur, verksamhet och utseende. De tre hjärnorna borde vara bättre än en, men tyvärr finns det inte tillräckligt med kommunikation och samordning mellan neocortex och de två äldre skikten. Denna brist på kommunikation resulterar i en klyvning mellan de högre och de lägre hjärnorna, som MacLean kallar schiofysiologi och som vi upplever i form av motsägelsefulla drifter. Medveten och omedveten, vild och civiliserad, köttslig och andlig, meditativ och expressiv osv. Det finns tillfällen då de olika nivåerna harmonierar, som när kropp och själ förenar sig i enastående ögonblick av vitalitet. Då fungerar allting lätt och smidigt. Men det är svårt att förutsäga när dessa höjdpunkter inträffar. Nu finns det rön som pekar på att Floating ökar hjärnans vertikala organisation, dvs. att kommunikationen och harmonin mellan de olika skikten förstärks. Detta sker som en följd av förhöjd inre medvetenhet under djup avslappning. Det antas att vi av egen fri vilja kan uppnå dessa perfekta ögonblick under djupavslappning i tanken.
4 VÄNSTER OCH HÖGER HJÄRNHALVA TEORIN
De två delarna av neocortex fungerar på helt olika sätt. Den vänstra delen tar hand om detaljer och bearbetar information i liten skala. Den är analytisk och kräver noggranna beslut. Den högra delen är å andra sidan, bra på att lägga ihop bitarna. Den känner igen mönster, visuellt, intuitivt, och tar snabbt emot information i stor skala. Lika svårt som det är att se stjärnorna i solsken en vacker dag, är det att uppfatta den högra delens lågmälda information under den dominanta, analytiska vänstra delens högljudda pladder, vars egenskaper dessutom odlas och värderas extra mycket i just vår kultur. Modern forskning visar att Floating ökar den högra hjärnhalvans funktion, genom avstängandet av alla yttre intryck. Floatingen för oss bokstavligt och bildligt in i mörkret. Sen breder plötsligt hela vårat inre universum ut sig med stjärnor och galaxer inför våra ögon.
5 DEN NEUROKEMISKA TEORIN
Neurologiforskare har nyligen upptäckt att hjärnan är ett endokrint organ som avsöndrar många kemikalier som i sin tur påverkar vårt beteende. Våra hjärnor avsöndrar hormoner som gör oss lyckliga, oroliga, deprimerade, blyga, sömniga eller sexuellt upphetsade. Var och en av oss producerar olika mängder av dessa olika kemikalier och de som producerar mer endorfiner- naturliga opiater- upplever mer behag som ett resultat av en bestämd upplevelse, än de som producerar färre. Tester visar att Floating ökar utsödringen av endorfiner på samma gång som den minskar mängden stresshormoner såsom adrenalin, noradrenalin, ACTH och cortisol - ämnen som kan orsaka spänningar, oro, irritation och som även tros skapa höga nivåer av kolestrol i blodet som i sin tur kan orsaka hjärtsjukdomar. En annan neurokemisk teori kallas ” tillbaks till livmodern”. Eftersom gravida kvinnor producerar åtta ggr. mer endorfin, så är fostret uppfyllt av lycka och glädje före födseln. När en flytare ligger i det perfekt bärande ljumma saltvattnet, omgiven av mörker, med hjärnan pumpande endorfiner ut i den djupt avslappnade, rytmiskt pulserande kroppens blodbanor, infinner sig lätt undermedvetna minnen och djupa associationer till livmodern.
6 BIOFEEDBACK TEORIN
Genom forskning i biofeedback vet vi nu att människor kan lära sig påverka cellerna i kroppen. Processer som man förr trodde var ofrivilliga, sådana som rytmen och amplituden på våra hjärnvågor, läkning, utvidgning och sammandragning av våra blodkärl, blodtryck, antalet och styrkan på sammandragningarna i hjärtat, hastigheten i vår andning, spänningar i mjuka muskler och utsöndring av hormoner och kemikalier, kan genom biofeedbackträning underordnas viljan. En biofeedback-apparat förbättrar koncentrationen och fungerar på följande sätt: Man koncentrerar sig på att skapa en liten förändring i kroppen. När man lyckas ger biofeedback-apparaten omedelbart utslag, vilket förhöjer det inre fokuset ytterligare med större kroppslig förändring som följd, som i sin tur ökar biofeedback-apparatens utslag, vilket ger ännu tydligare inre fokus, osv. Uppmärksamheten dras inåt och de yttre intrycken försvagas. Att utestänga yttre intryck är just det som flyttanken är bra på. Nästan som i en ”organisk” biofeedback-apparat, förstoras varje inre förnimmelse, och eftersom det inte finns något yttre som stör, slappnar vi av djupt, och kan av egen fri vilja koncentrera oss på vilken inre funktion som helst.
7 HOMEOSTASTEORIN
Människans kropp har ett utomordentligt känsligt och självreglerande system som oavbrutet arbetar för att skapa optimal balans i kroppen. Ett perfekt tillstånd i harmoni och jämvikt. Forskning visar nu att många av de starkaste effekterna från Floating kommer från dess benägenhet att återställa balansen. När vi betraktar kropp och själ som ett system, framgår det klart att yttre intryck oavbrutet stör systemets jämvikt. Varje oljud, varje grad över eller under kroppens egen temperatur, varje möte med andra människor, allting vi ser och känner kan störa vår balans. När vi slappnar av i flyttanken, upphör vi plötsligt med denna konstanta anpassning till yttre intryck. När det inte finns några yttre hot och inget tryck att anpassa sig till yttre händelser, kan systemet ägna sig åt att återhämta sig självt. Det normala tillståndet är naturligtvis god hälsa, styrka, entusiasm och oerhört stor glädje över att leva. Kroppen når detta tillstånd och förblir där, genom att vara ”i balans” hävdar denna teori.